قانون روابط موجر و مستأجر


(مصوب 26/5/1376)

فصل اول – روابط موجر و مستأجر

ماده 1- از تاریخ لازم‏ الاجراشدن این قانون، اجاره كلیه اماكن اعم از مسكونى، تجارى، محل كسب و پیشه، اماكن آموزشى، خوابگاههاى دانشجویى و ساختمانهاى دولتى و نظایر آن كه با قرارداد رسمى یا عادى منعقد مى‏شود تابع مقررات قانون مدنى و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

ماده 2- قراردادهاى عادى اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‏ امضاى موجرومستأجر برسد و به‏ وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‏ عنوان شهود گواهى گردد.

ماده 3- پس از انقضاى مدت اجاره بنا به‏ تقاضاى موجر یا قائم مقام قانونى وى تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمى توسط دوایر اجراى ثبت ظرف یك هفته و در اجاره با سند عادى ظرف یك هفته پس از تقدیم تقاضاى تخلیه به ‏دستور مقام قضائى در مرجع قضایى توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.

ماده 4- در صورتى كه موجر مبلغى به‏ عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‏ الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت كرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به‏ موجر موكول به ‏استرداد سند یا وجه مذكور به‏ مستأجر و یا سپردن آن به‏ دایره اجرا است. چنانچه موجر مدعى ورود خسارت به ‏عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال ‏الاجاره یا بدهى بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفى بوده و متقاضى جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهى‏ هاى فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهى دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنى بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرروزیان به ‏میزان مورد ادعا به‏دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به‏ همان میزان خوددارى و پس از صدور رأى دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به‏ رد آن به‏مستأجر خواهد كرد.

ماده‏5- چنانچه ‏مستأجر درمورد مفادقرارداد ارائه‏ شده ازسوى موجر مدعى هرگونه حق ى‏باشد ضمن‏ اجراى‏ دستورتخلیه شكایت خودرابه‏ دادگاه‏ صالح ‏تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حكم مقتضى صادر مى‏شود.

فصل دوم – سرقفلى‏

ماده 6- هرگاه مالك، ملك تجارى خود را به ‏اجاره واگذار نماید مى ‏تواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر مى‏تواند در اثناء مدت اجاره براى واگذارى حق خود مبلغى را از موجر یا مستأجر دیگر به‏ عنوان سرقفلى دریافت كند، مگر آنكه درضمن عقد اجاره حق انتقال به‏ غیر از وى سلب شده باشد.

تبصره 1- چنانچه مالك سرقفلى نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلى ملك را به‏ دیگرى واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلى از مالك را ندارد.

تبصره 2- در صورتیكه موجر به ‏طریق صحیح شرعى سرقفلى را به ‏مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلى به‏ قیمت عادله روز را دارد.

ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیكه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عین مستأجره را به ‏همان مبلغ به‏ او واگذار نماید در این صورت مستأجر مى‏ تواند از موجر یا مستأجر دیگر مبلغى به‏ عنوان سرقفلى براى اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عین مستأجره را به‏ غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به ‏اجاره متعارف به ‏مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر مى ‏تواند براى اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغى را به ‏عنوان سرقفلى مطالبه و دریافت نماید.

ماده 9- چنانچه مدت اجاره به ‏پایان برسد یا مستأجر سرقفلى به ‏مالك نپرداخته باشد و یا اینكه مستأجر كلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء كرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلى نخواهد داشت.

ماده 10- در مواردى كه طبق این قانون دریافت سرقفلى مجاز مى‏باشد هرگاه بین طرفین نسبت به ‏میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

تبصره- مطالبه هرگونه وجهى خارج از مقررات فوق در روابط استیجارى ممنوع مى‏باشد.

ماده 11- اماكنى كه قبل از تصویب این قانون به‏ اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنى و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.

ماده 12- آیین ‏نامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه ‏هاى دادگسترى و مسكن و شهرسازى تهیه و به ‏تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 13- كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو مى‏ شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ بیست ‏وششم مرداد ماه یكهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1376/5/29 به‏ تایید شوراى نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شوراى اسلامى – على‏ اكبر ناطق ‏نورى

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 6 =