‌قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به انضمام الحاقیه آن ها


‌قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به انضمام الحاقیه آن ها
ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند:

۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.
۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
۳ – هلال احمر.
۴ – کمیته امداد امام.
۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۷ – کمیته ملی المپیک ایران.
۸ – بنیاد ۱۵ خرداد.
۹ – سازمان تبلیغات اسلامی.
۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.
‌تبصره ۱ – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.
‌تبصره ۲ – اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک‌شنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۷۳٫۴٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
———————————————————————————————————————————————
الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
‌ماده واحده – عبارتهای زیر به عنوان بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه می‌شود:
۱۱- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.
‌تبصره – اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
۱۲-مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.
‌تبصره ۱ – از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هر گونه مؤسسه، شرکت و عناوین مشابه و یا سهام آنان در قالب هبه، صلح غیر معوض و یا‌بطور کلی هر عقدی از عقود،
توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون.
‌تبصره ۲- اساسنامه مؤسسات فوق حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون درچارچوب ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید:
۱- تعیین تکلیف کلیه شرکتهای وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعالیت، ادغام و یاانحلال.
۲-اختیارات مجمع عمومی مؤسسات به عهده وزرای جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.
۳-کلیه اعضاء رسمی جهاد سازندگی در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شرکتهای وابسته، به مؤسسات و شرکتهای مذکور منتقل می‌شوند‌و وضعیت استخدامی آنان با حفظ
سنوات قبلی خدمت، تغییر وضعیت می‌یابد.
۴-سود مؤسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید.
۵- خودکفا بودن مؤسسات از نظر مالی.
۶-قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکتهای وابسته به مؤسسات به کارکنان مؤسسات شرکتهای وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی.
۷-کلیه اموال و داراییهای امانی جهاد سازندگی نزد این مؤسسات و شرکتهای وابسته پس از قیمت گذاری به صورت اجاره به شرط تملیک ۱۰ ساله به‌آنان منتقل می‌شود.
‌وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیک به خزانه واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن در بودجه سالیانه منظور و در اختیار جهاد سازندگی قرار‌خواهد گرفت تا جهت اجرای
طرحهای عمرانی مصوب جهاد سازندگی ترجیحاً توسط مؤسسات و شرکتهای وابسته مذکور هزینه شود.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶٫۳٫۱۱
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶٫۳٫۲۱
———————————————————————————————————————————————-
قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳٫۴٫۱۹
‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون عنوان “‌شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی” و همچنین “‌کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (‌قم)”‌به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳٫۴٫۱۹ مجلس شورای اسلامی‌افزوده می‌شود.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶٫۷٫۲۷
———————————————————————————————————————————————
قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی
ماده واحده : جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه می شود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وششم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
———————————————————————————————————————————————–
قانون الحاق بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳
‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب۱۳۷۳٫۴٫۱۹ الحاق می‌گردد.
‌تبصره – اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور تحت هر عنوان که در اختیار بنیاد امور بیماریهای خاص قرار گرفته است به‌عنوان کمک تلقی خواهد شد.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۷٫۴٫۲۴
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۷٫۴٫۳۱
————————————————————————————————————————————————
‌قانون الحاق سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی‌ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات‌عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳

‌ماده واحده – سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون‌فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب ۱۳۷۳٫۴٫۱۹ – الحاق می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱٫۵٫۳۰ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی
————————————————————————————————————————————————
قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

ماده واحده ـ صـندوق بیمه روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ الحاق می‌شود.
تبصره۱ـ نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ اضافه می‌شود.
تبصره۲ـ نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به دستگاههای مذکور در بند « ج» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اضافه می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تفسیر تبصره (۱) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مبنی بر اضافه نمودن نام صندوق به تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ که در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ناظر به اعتبارات تخصیصی که تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت گردیده نیز می‌باشد؟
نظر مجلس:
بلی، اضافه نمودن نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور در تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهـادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در تـاریخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ناظر بر اعتبارات تخصیصی که تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت گردیده نیز می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم تیر ماه یکهراز و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 2 =