قوانین معتبر و اصلی در امور پولی و بانكی


لیست قوانینی كه به هر نحو میتوانند در طرح مطالعاتی مورد بازخوانی و یا استناد قرار گیرند:

الف.قوانین معتبر و اصلی در امور پولی و بانكی

1- ‌قانون پولی و بانكی
– ‌قانون پولی و بانكی كشور(مصوب 1351)
– ‌قانون طرز استفاده از تبصره 2. ماده 12. قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1354
– ‌آیین‌نامه طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانك در موارد مذكور در ماده 39 قانون پولی و بانكی كشور ‌مصوب 1351.11.1 كمیسیون دارایی مجلسین در اجرای ماده 40 قانون پولی و بانكی كشور
– ‌اصلاح تبصره ماده 8 آیین‌نامه طرز اداره بانك و نحوه الغای اجازه تأسیس بانك …
– ‌الحاق تبصره 2 ذیل بند ب ماده (21) قانون پولی و بانكی كشور
– ‌قانون اصلاح بندهای (ج) و (‌د) ماده 31 قانون پولی و بانكی كشور
– لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانكی كشو(مصوب 1358)
– «قانون نحوة وصول مطالبات بانك ها » مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام (5/10/68)
– و …

2- قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره)
‌- قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) مصوب 8 شهریور 1362
– آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره) تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی مصوب 27 آذر 1362
‌- آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب 17 اسفند 1362
‌- آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا
‌- قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن
‌- اصلاح آیین‌نامه‌های فصول چهارم و پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره)
‌- قانون الحاق دو تبصره به ماده 15) اصلاحی قانون عملیات بانكی بدون ربا ) مصوب 29 بهمن 1376
– قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأكید بر قانون عملیات بانكی بدون ربا)
3- قوانین مربوط به موسسات غیر بانكی
– مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعالیت صندوق های قرض الحسنه
– مقررات ناظر بر تاسیس و شیوه فعالیت موسسات اعتباری غیر بانكی
– ‌قانون تسری امتیازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز
– دستورالعمل ناظر بر چگونگی ارتباط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با شرکت‌های ساماندهی وصول مطالبات معوق ، مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷
– آیین نامه الزام استقرار نظام کنترل های داخلی در بانكها و موسسات اعتباری غیر‌بانكی
4- قوانین مربوط به ملی شدن بانكها
– ‌قانون ملی شدن بانكها ‌مصوب 17 خرداد 1358
– لایحه قانونی اداره امور بانكها مصوب 2 آبان 1358
– لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانكها
5- قوانین مربوط به بازار غیرمتشكل پولی
– آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی و اصلاحیه آن
– آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده(1) و بند (ج) تبصره (2) ماده(2) قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی ـ مصوب1383
6- قانون مربوط به بانكهای غیر دولتی
– ‌قانون اجازه تأسیس بانكهای غیر دولتی
7- قوانین مربوط به اصل 44
– قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
– سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی

ب – قوانینی که ردیف الف از آنها متاثر می باشند

1- سیاستهای كلی و برنامه ‌های نظام
-سیاستهای‌ كلی‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه و قانون آن ( مصوب 12/2/1378)
– سیاستهای‌ كلی نظام در بخش‌ مشاركت‌ اجتماعی.(مصوب 08/11/1379)
-سیاستهای كلی نظام در بخش امنیت ملی در پنج حوزه (داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی).
– چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی. ( مصوب26/7/1382)
– سیاستهای كلی نظام در برنامه چهارم توسعه و قانون آن. (مصوب 10/8/1382)
– آئین‌نامه های مربوط به قواعد پولی در قانون برنامه چهارم از جمله ؛ قانون انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده- در اجراء بند(ح) ماده(10) قانون برنامه چهارم مصوب (10/5/1386)
– سیاستهای كلی نظام در خصوص تشویق سرمایه گذاری.(مصوب 08/9/1382)
– سیاستهای كلی نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ( مصوب 21/9/1383)
– سیاستهای كلی نظام در بخش مالی.(مصوب 12/2/1383)
-سیاست های کلی بند « ج» اصل چهل و چهار قانون اساسی ( مصوب 12/4/1385)
– سیاست های کلی نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر ( مصوب12/7/1385)
– سیاست‌های كلی پدافندغیرعامل كشور (31/6/1386)
-مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ مقام معظم رهبری (20/6/1384)
2- قوانین مربوط به پولشویی
– قانون مبارزه با پولشویی
– مقررات پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی
3- قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه اصلاحی آن (مصوب 1347)
4- قانون تعاون مصوب 1370 (بخش شركتهای تعاونی)
5- قوانین مربوط به مناطق آزاد
– عملیات پولی و بانكی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
– ‌آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانكی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
– ‌اصلاح آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانكی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
– ‌اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانكی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
– قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372
– قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/8/1375
– ‌آیین‌نامه فراهم‌نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری در ایجاد واحدهای صنعتی(مصوبه شورای عالی اداری-1372)
6- قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی
– ‌قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
– ‌آیین نامه سرمایه گذاریهای ایران در خارج از كشور
– اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
– اصلاح ماده (35) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
– ‌ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی
– ‌قانون تشكیل شركت سرمایه‌گذاریهای خارجی ایران
7-قوانین مربوط به تنظیم مقررات مالی دولت
‌-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380
-قانون اصلاح ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380
-مواردی چون استفساریه ماده (103) ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

3- قوانین تاریخی بانكی
1- قوانین مادر پولی و بانكی
– قانون بانكداری مصوب 5 تیر 1334
– قانون اعطاء اختیار به كمیسیون های مشترك دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانكی و پولی كشور و اساسنامه بانك ملی ایران، مصوب ۲۳ اسفند ماه 1338
– قانون بانكی و پولی كشور مصوب ۷ خرداد 39 ۱۳
2- قوانین مربوط به بانك رهنی
-‌قانون تأسیس بانك رهنی ایران ‌مصوب 25 دی 1317
-‌قانون اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانك رهنی ایران مصوب 1342
-‌قانون افزایش سرمایه بانك رهنی ایران ،‌ ‌مصوب 1351.2.18
-‌قانون افزایش سرمایه بانك رهنی ایران ‌مصوب 1357.9.29

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + نوزده =