مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 31/02/1363


ماده 1:

سازمان بازرسی كل كشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت كه از بین دارندگان رتبه قضائی و افرادی كه صلاحیت قضائی آنان مورد تایید رئیس قوه قضائیه قرار می گیرد و مستخدمین كشوری و لشگری و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی كه تعهد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنان توسط سازمان احراز شده ، انتخاب می شوند .

ماده 2:

بازرسان سازمان به دو گروه تقسیم می شوند .

گروه اول ـ بازرسان ثابت كه بطور مستمر در خدمت سازمان می باشند .

گروه دوم ـ  بازرسان موقت كه برای مدت معین یا ماموریت خاصی در اختیار سازمان قرار می گیرند.

ماده 3:

سازمان می تواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به اشخاص واجد صلاحیت علاوه بر افراد مذكور در ماده یك ماموریت یا نمایندگی دهد .

تبصره 1: در صورتی كه افراد مذكور مستخدم دولت نباشند ، در ارتباط با ماموریت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانونی و اختیارات و شئون و حیثیت و ارتكاب جرم از ناحیه آنان یا علیه آنان و مقاومت در برابر ایشان درحكم مستخدم دولت محسوب میشوند .

تبصره 2: سازمان می تواند از افراد بازنشسته واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده كند .

تبصره 3: به افراد مذكور در ماده فوق به تشخیص رئیس سازمان دستمزد متناسبی پرداخت می شود .

ماده 4:

قبول ماموریت از ناحیه كارمند وزارتخانه یا مؤسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی كل كشور موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت ششماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مامور بصورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه مؤسسه مربوطه و رضایت كارمند است.

تبصره 1 : در مورد ماموریت قضات مطابق اصل 164 قانون اساسی عمل خواهد شد .

تبصره 2 : در مورد انتقال مستخدمین فوق (باستثنای دارندگان پایه قضائی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده 142 قانون استخدامی كشوری و تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد.

ماده 5:

پرداخت حقوق و مزایای شغلی مستخدمین مامور به خدمت در سازمان تاشش ماه بعهده وزارتخانه یا موسسه متبوع و زائد بر آن عهده سازمان بازرسی كل كشور است.

ماده 6:

لغو حكم ماموریت مستخدم قبل از پایان مدت ماموریت به یكی از دو صورت زیر خواهد بود:ـ

الف ) به دستور رئیس سازمان بازرسی كل كشور.

ب ) به تقاضای مستخدم با موافقت سازمان .

ماده 7:

دارندگان رتبه قضائی كه در اجراء ماده 11 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور به عنوان مامور خدمت در اختیار سازمان قرار گرفته اند و نیز قضاتی كه مامور خدمت در سازمان می شوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهند بود . سایر بازرسان مامور خدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه ها و سازمان های متبوع خود می باشند.

تبصره : بازرسان دارای رتبه قضائی از فوق العاده قضائی گروه 5 موضوع آئین نام پرداخت فوق العاده مخصوص قضائی مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن استفاده خواهند كرد.

به سایر بازرسان سازمان نیز به تشخیص رئیس سازمان با وجه به وظایف محوله ، حد اكثر تامعادل فوق العاده قضائی مصوب گروه 5 آئین نامه مزبور به عنوان فوق العاده شغل قابل پرداخت است .

ماده 8:

مدت خدمت دارندگان پایه قضائی و افسران و درجه داران انتظامی و مستخدمین وزارتخانه ها موسسات و سازمانهای دولتی در سازمان در حكم خدمات قضائی و نظامی و انتظامی و اداری در مؤسسات متبوع آنان تلقی می شود و از لحاظ ترفیع و بازنشستگی محسوب خواهد شد .

ماده 9:

استخدام كارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده 3 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 29/7/1360 طبق قانون استخدام كشوری خواهد بود .

ماده 10:

رئیس سازمان از فوق العاده معادل گروه 7 موضوع آئین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضائی مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن استفاده خواهد كرد . قائم مقام و معاونین از فوق العاده شغل معادل گروه 6 استفاده خواهند نمود.

ماده 11:

در هر مورد كه قانون و مقرراتی برای تعیین تكلیف كاركنان سازمان بازرسی كل كشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام كشوری آئین نامه اجرائی آن رفتار خواهد شد .

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره جلسه روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 14 =