نرخ دیه سال 94

نرخ دیه (به ريال)

ديه كامل
1,650,000,000

چهار درصد ديه
66,000,000

يك دینار
1,650,000

چهار و نيم درصد ديه
74,250,000

يك درهم
165,000

پنج درصد ديه
82,500,000

يك شتر
16,500,000

پنج و نيم درصد ديه
90,750,000

يك ده هزارم ديه
165,000

شش درصد ديه
99,000,000
يك هزارم ديه

1,650,000
شش و نيم درصد ديه

107,250,000
يك صدم ديه

16,500,000

هفت درصد ديه
115,500,000
نيم صدم ديه

8,250,000
هفت و نيم درصد ديه

123,750,000

يك دهم درصد ديه
1,650,000

هشت درصد ديه
132,000,000

دو دهم درصد ديه
3,300,000

هشت و نيم درصد ديه
140,250,000

سه دهم درصد ديه
4,950,000

نه درصد ديه
148,500,000

چهار دهم درصد ديه
6,600,000

ده درصد ديه

165,000,000
پنج دهم درصد ديه

8,250,000

يك دهم ديه
165,000,000

شش دهم درصد ديه

9,900,000

دو دهم ديه
330,000,000

هفت دهم درصد ديه
11,550,000

سه دهم ديه
495,000,000

هشت دهم ديه
13,200,000
چهار دهم ديه

660,000,000
نه دهم درصد ديه

14,850,000

پنج دهم ديه
825,000,000

يكصدم ديه كامل
16,500,000

شش دهم ديه
990,000,000

يك و يك دهم درصد ديه
18,150,000

هفت دهم ديه
1,155,000,000

يك و دو دهم درصد ديه
19,800,000

هشت دهم ديه
1,320,000,000

يك و سه دهم درصد ديه
21,450,000

نه دهم ديه
1,485,000,000

يك و جهار دهم درصد ديه

23,100,000

نصف ديه كامل
825,000,000

يك و پنج دهم درصد ديه
24,750,000

ثلث ديه كامل

550,000,000

يك و شش دهم درصد ديه

26,400,000

ربع ديه كامل

412,500,000

يك و هفت دهم درصد ديه

28,050,000

خمس ديه كامل

330,000,000

يك و هشت دهم درصد ديه

29,700,000

چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل

264,000,000

يك و نه دهم درصد ديه

31,350,000

چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل

132,000,000

دو درصد ديه

33,000,000

يك پنجم از يك دهم ديه كامل

33,000,000

دو و نيم درصد ديه

41,250,000

يك سوم از يك دهم ديه كامل

55,000,000

سه درصد ديه

49,500,000

ديه كامل زن
825,000,000

سه و نيم درصد ديه

57,750,000

ديه كامل در ماههاي حرام
2,200,000,000
فرمول محاسبه ديات(٩٤ و ٩٣): ديه كامل
١/٥٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال
يك درصد
١٥/٠٠٠/٠٠٠ج ريال
يك شتر
١٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال
يك درصد= يك شتر
يك هزارم
١/٥٠٠/٠٠٠ ريال
يك دينار
١/٥٠٠/٠٠٠ ريال
يك دينار= يك هزارم
حارصه
يك شتر = يك درصد= ١٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال
داميه
دو شتر = دو درصد= ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال
متلاحمه
سه شتر= سه درصد = ٤٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال
سمحاق
چهار شتر = چهار درصد=
٦٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال
موضحه
پنج شتر = پنج درصد =
٧٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال
هاشمه
ده شتر= ده درصد =
١٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال
مُنقله
پانزده شتر = پانزده درصد= ٢٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال
مأمومه
سى وسه شتر= ٣٣ درصد= ثلث ديه كامل= ٥٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال
دامغه
ثلث ديه كامل + ارش
٥٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال + ارش
جائفه
سى و سه شتر= ٣٣ درصد= ثلث ديه كامل = ٥٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال
سياه شدن
شش دينار= شش هزارم= ٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال
كبودي
سه دينار = سه هزارم = ٤/٥٠٠/٠٠ ريال
سرخ شدن
يك و نيم دينار = يك و نيم هزارم = ٢/٢٥٠/٠٠٠ ريال

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =