تصدیق انحصار وراثت

قدمه :

حقوق انسانها در طول دوران حیات با یکدیگر در حال تعامل می باشد و آثاری بر آنها مترتب می باشد . این تعاملات و آثار نه تنها در زمان زنده بودن افراد ، بلکه بعد از فوت نیز همچنان ادامه دارد. بدین توضیح که هرگاه شخصی از دنیا می رود می بایست تکلیف ما یملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه و احیاناً اجراء وصیت نامه مشخص گردد. در این مجموعه سعی شده تا چگونگی و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده بیان گردد.

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت:

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است. مطابق با ماده ۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ،‌آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران درحوزه آن بوده است.

بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهرهای مختلفی سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونت وی اصفهان باشد ، درصورت فوت دادگاه اصفهان صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشد.

اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای انحصار وراثت:

وراثت متوفی و یا سایر اشخاص ذینفع می توانند از دادگاه تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نمایند. نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد فوق الاشاره جهت تقاضا کفایت می نماید.

مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت

۱ – شناسنامه و گواهی فوت متوفی:

پس از فوت متوفی و تأیید پزشک مربوطه ، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت و شناسنامه متوفی ابطال و گواهی فوت صادر می گردد. ارائه اصل گواهی فوت و کپی مصدق آن به دادگاه الزامی می باشد.

۲ – استشهادیه محضری:

اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگاه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند امضاء شود و امضاء افراد فوق نیز می بایست توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تأیید و گواهی شده و به دادگاه ارائه گردد.

۳ – رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)

وارث می بایست پس از فوت متوفی ، لیست کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آنرا دریافت نموده وهمراه مدارک دیگر به دادگاه تقدیم نمایند.

۴ – کپی مصدق شناسنامه وراث

متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود ، کپی مصدق شناسنامه وراث دیگر را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. ارائه اصل شناسنامه ها جهت کنترل توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی می باشد.

۵ – وصیت نامه (در صورتی که وجود داشته باشد)

۶ – دادخواست:

پس از آماده نمودن مدارک فوق الذکر می بایست دادخواستی به شر ذیل تنظیم گردد و همراه با مدارک یاد شده به دادگاه ارائه گردد.

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی:

خواهان

مشخصات خواهان

خوانده

ندارد

وکیل یا نماینده قانونی

در صورت داشتن وکیل مشخصات وکیل ذکر شود.

تعیین خواسته و بهای آن

صدور گواهی انحصار وراثت

دلایل و منضمات دادخواست

۱ – گواهی فوت ۲ – استشهادیه محضری ۳ – رسید گواهی مالیاتی ۴ – کپی مصدق شناسنامه وراث ۵ – وصیت نامه (در صورت وجود)

ریاست محترم دادگستری استان/شهرستان ……………….

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند آقای / خانم ……… مطابق با مندرجات گواهی فوت تقدیمی مرحوم گردیده اند و وراث منحصر به فرد مرحوم/مرحومه عبارتند از ۱ …… ۲ …… ۳ …… لذا از آن مقام محترم رسیدگی و دستور نشر آگهی و صدور گواهی انحصار وراثت طبق مقررات مورد استدعا می باشد.

محل امضاء – مهر – انگشت

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست

دادگاه رسیدگی کننده پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی ، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید و هزینه نشر آگهی نیز بعهده متقاضی می باشد.

پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد دادگاه با توجه به ادله و اسناد ارائه شده ، گواهی انحصار وراثت مشعر بر تصدیق وراثت ، تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی گواهی انحصار وراثت صادر می نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی معین نموده و به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.