شرایط عمومی ؛ اختصاصی ؛ اوصاف و ویژگی های عقد بیمه