ضوابط ثبت شركت ها و مالكیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی


فصل اول – تعاریف :
ماده 1- در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به كار می رود:
1-1 كشور: كشور جمهوری اسلامی ایران
1-2- منطقه : هر یك از مناطق آزاد تجاری – صنعتی
1-3- سازمان: سازمان هر یك از مناطق آزاد تجاری – صنعتی است كه به موجب قانون تاسیس شده اند.
1-4- قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب
7/6/1372 مجلس شورای اسلامی
1-5- شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
1-6- واحد ثبتی: مرجع ثبت شرك ها و مالكیت های صنعتی و معنوی هر یك از سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی
1-7- شعب شركت یا موسسه: شعبه یك شركت یا موسسه, شخص حقوقی است كه در منطقه توسط شركت یا موسسه اصلی كه در خارج از منطقه ایجاد شده تشكیل شده است و اكثریت سهام آن متعلق به شركت یا موسسه مذكور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس, شركت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود.
ـــــــــــ 21453/ت 15011ك 45052/ت 16874ك 57425/ت 18775 ه
1- تصویب نامه ــــــــــــــــ , ــــــــــــ و ـــــــــــ 30/2/1374 22/5/1375 22/12/1378ــــــــــــــــــــ

1-8- نماینده شركت یا موسسه: نماینده یك شركت یا موسسه, شخص حقوقی یا حقیقی است كه آن شركت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شركت یا موسسه, تعهدات شركت یا موسسه اختیاردهنده محسوب می شود.

فصل دوم – ایجاد و وظایف واحد ثبتی:

ماده 2- سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شركت ها و مالكیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه, واحدی را به نام واحد ثبت شركت ها و
مالكیت های صنعتی و معنوی تاسیس می كند.

ماده 3- وظایف واحد ثبتی عبارتند از:
1-3- ثبت شركت ها و موسسات غیر تجاری ایرانی وخارجی
2-3- ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی
3-3- ثبت اختراعات و اشكال و ترسیمات صنعتی
4-3- ثبت دفاتر تجاری بازرگانی
5-3- پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه
6-3- ثبت بانكها و موسسات اعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانكی در مناطق آزاد
7-3- ثبت شركت های بیمه طبق مقررات حاكم در مناطق آزاد

فصل سوم – تشریفات قانونی ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی و معنوی:

ماده 4- هر شركت یا موسسه ای كه در منطقه ثبت شود و مركز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شركت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.

تبصره 1- از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شركت یا موسسه خارجی برای اینكه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در كشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن كشور – به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور – شركت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

تبصره 2- هر شركت یا موسسه خارجی كه در تاریخ اجرای این تصویب نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب نامه تقاضای ثبت نماید. درغیراین صورت شركت مذكور اعتبار قانونی نداشته و موسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا” مسوول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده 5- انواع شركت ها و موسسات غیرتجاری مذكور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنكه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت شركت ها تحت قوانین موضوعه امكان پذیر است.

ماده 6- تمامی اشخاص حقوقی كه در منطقه فعالیت اقتصادی دارند, موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب نامه و دستورالعمل های اجرایی آن تطبیق دهند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذكور جلوگیری خواهد نمود.
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می شود.

تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كلیه سوابق و مدارك مربوط به اشخاص حقوقی كه قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط كشور به ثبت رسیده اند و به موجب اساسنامه مربوط مركز اصلی (اقامتگاه) آنها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت كرده اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می كند, همچنین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور پیشگیری از تعیین نامهای مشابه برای شركت های در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همكاری خواهند نمود.

ماده 7- ثبت شركت و موسسه در منطقه با ارایه مدارك و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد:
1- اظهار نامه ثبت
2- اساسنامه شركت
3- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4- صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره
5- گواهی بانكی از یكی از بانك های منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه نقدی
6- مجوز فعالیت در منطقه كه توسط سازمان صادر شده باشد

تبصره 1– در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارایه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تاسیس شعبه اشخاص مذكور در ایران كه شرایط تنظیم و صدور آنها مطابق قوانین و مقررات كشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی (به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور) رعایت شده باشد ضرورت دارد, همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شركت و رونوشت مصدق سند ثبت شركت در كشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.

تبصره 2- كلیه اسناد و مدارك موضوع ماده (8) این تصویب نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.

تبصره 3- در كلیه موارد پس از دریافت رسید حق الثبت, اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 8- اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوی نكات زیر باشد:
1- نام كامل شركت یا موسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن
2- نوع شركت یا موسسه و موضوع فعالیت آن
3- مركز اصلی و اقامتگاه شركت یا موسسه در خارج از ایران
4- تابعیت شركت یا موسسه
5- میزان سرمایه شركت یا موسسه
6- آخرین بیلان مالی شركت یا موسسه
7- مرجع ثبت, شماره محل (شهر و كشور) و تاریخ ثبت شركت یا موسسه در خارج از ایران
8- فعالیت مورد نظر شركت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه
9- سایر شعب و نمایندگی های شركت یا موسسه در ایران و اسامی مدیران هر كدام (در صورت تاسیس)
10- اقامتگاه شركت یا موسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دریافت كننده ابلاغ ها و اخطاریه ها
11- قبولی مدیره یا مدیران شعب و نمایندگی ها ذیل مجوز تاسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (1) ماده (7) این تصویب نامه
12- نام و نام خانوادگی, اقامتگاه مدیران یا اداره كنندگان شركت یا موسسه

تبصره – نام و نام خانوادگی, اقامتگاه و تابعیت وكیل, همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وكالتنامه در صورتی كه اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وكیل داده شده باشد تسلیم شود.

ماده 9- اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاكم در منطقه, فعالیت می نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها كه ممهور به مهر واحد ثبتی است, به تقاضا كننده ثبت بدهد.

ماده 10- اشخاص حقوقی مكلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و تركیب هیات مدیره, بازرسان, صاحبان امضای مجاز, كاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شركت یا موسسه ظرف یك هفته مراتب را به صورت كتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسوولیت مدیران اشخاص حقوقی مذكور نخواهد بود.

ماده 11- هر ذی نفعی می تواند از مندرجات پرونده های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید.

ماده 12- واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شركت یا موسسه و تغییرات آن را حداكثر ظرف 10 روز ازتاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

ماده 13- تقاضای ثبت علایم و اسامی تجاری – صنعتی و ثبت اختراعات و اشكال و ترسیمات صنعتی در منطقه به موجب اظهار نامه صورت می گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.

ماده 14- كلیه اشخاص حقیقی ایرانی كه طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب نامه حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

ماده 15- ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه كه حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی انجام می گیرد و حاوی نكات زیر می باشد به عمل می آید:
1- نام و نام خانوادگی بازرگان
2- تاریخ و محل تولد, شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی
3- تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور
4- تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی
5- اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
6- شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری كه به موجب بند (5) ماده (3) این تصویب نامه به عمل آمده است.
7- رشته فعالیت تجاری داخلی و خارجی یا هر دو در هر مورد
8- سایر مشخصات تجارتی بازرگانی از جمله شماره ثبت, علایم تجاری, كتاب رمز تجاری و غیره.

ماده 16- واحد ثبتی مكلف است, پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر تجارتی, ظرف حداكثر ده روز از تاریخ تسلیم, یك نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهاركننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی ربط در سازمان ارسال كند.

ماده 17- اظهار كننده موظف است ظرف مدت یك هفته هر گونه تغییراتی را در مفاد اظهار نامه, طی اظهار نامه جدیدی كه در سه نسخه تنظیم می شود تهیه و به واحد ثبتی سازمان تسلیم كند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.

ماده 18- اشخاص حقیقی و حقوقی كه طبق مقررات این تصویب نامه اسم خود را ثبت می نمایند مكلفند در سر برگ اوراق تجارتی و برگ های فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارك تجارتی كه به كار می برند ضمن درج عنوان تجارتی, شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

فصل چهارم – سایر مقررات:

ماده 19- پلمپ دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعملی كه توسط سازمان هر منطقه تعیین می شود صورت گرفته و پس از امضای نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذكور ممهور خواهد شد.

ماده 20- هزینه های مربوط به ثبت شركت, موسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشكال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجاری و پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری به موجب دستورالعملی كه با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود, دریافت می گردد.

ماده 21- از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب نامه, بنا به تقاضای سازمان, توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد. در هر صورت این گونه اقدامات رافع مسوولیت مدیران شركت یا موسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

ماده 22- دستورالعمل های اجرایی این تصویب نامه و فرم های چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این تصویب نامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 17 =